Programmaverantwoording

Individuele ondersteuning

De gemeente is verantwoordelijk voor een breed aanbod van individuele ondersteuning, zoals benoemd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.

Vanuit de Wmo is de gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning die erop gericht is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en ook voor de ondersteuning wanneer iemand níet meer zelfstandig kan wonen. Het gaat om onder andere: woningaanpassingen, thuisondersteuning, begeleiding en dagbesteding, ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten, beschermd wonen, maatschappelijke opvang, cliëntondersteuning en vervoer.
De Jeugdwet bepaalt dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor alle vormen van jeugdhulp en de plicht hebben om jeugdhulp en ondersteuning te bieden wanneer kinderen en gezinnen dit nodig hebben. Het aanbod bestaat uit ambulante jeugdhulp, pleegzorg, verblijf, jeugd-ggz, zorg voor jongeren met beperkingen en jeugdbescherming en -reclassering.
De Participatiewet regelt de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor alle mensen die kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Gemeenten hebben de opdracht deze groeiende doelgroep ondersteuning te bieden zodat zij aan het werk gaan. Waar nodig is er ondersteuning om het salaris aan te vullen (inkomensondersteuning).

De sociale infrastructuur richten we zo in dat deze optimaal de zelfredzaamheid van onze inwoners ondersteunt. De individuele voorzieningen zijn bedoeld voor situaties waarin het eigen netwerk, informele ondersteuning en de voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn.

Goede zorg en ondersteuning aan onze inwoners staan voorop. In Ede geven we in partnerschap vorm aan deze ondersteuning en staat de vraag van onze inwoners centraal. We bieden maatwerk met hart en oog voor mensen en de uitdagingen waar ze voor staan. Onze inwoners zijn tevreden over de ontvangen ondersteuning.

Echter op financieel vlak hebben wij nog een grote taak. Waar wij de eerste jaren na de decentralisaties nog te maken hadden met financiële overschotten in het sociaal domein, zijn inmiddels tekorten ontstaan die in hoog tempo zijn opgelopen. De tekorten spitsen zich toe op de uitvoering van de Wmo en met name de Jeugdhulp. Een grote uitdaging voor ons is kwalitatief goede, effectieve en efficiënte zorg bieden binnen de kaders van een duurzaam financieel perspectief.

Onze ambities moeten in een duurzaam financieel kader passen. Sturing daarop vraagt om urgentie, want de bekostiging van zorg staat onder druk. De komende jaren zijn daarom gericht op het slimmer en efficiënter vormgeven van de ondersteuning binnen het sociaal domein, zonder daarbij goede ondersteuning voor onze inwoners uit het oog te verliezen.

Lasten, baten en saldo

x 1.000

Lasten

€ 139.766

35,2 %

Baten

€ 31.481

7,7 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49