Programmaverantwoording

Preventieve ondersteuning

Iedereen hoort erbij in Ede. Wij werken aan een Ede waarin iedereen zich veilig, vrij en thuis voelt. De gemeente zet zich maximaal in om volwaardige deelname van alle inwoners te bevorderen.  

We zetten in op eigen kracht om de regie over het eigen welbevinden van inwoners zoveel mogelijk bij die inwoners zelf te laten. Ook doen we een beroep op mantelzorg, het eigen sociale netwerk of informele ondersteuning, het liefst uit de directe omgeving (straat, wijk, buurt of dorp). Dit vraagt van professionals om de (ver)zorgende rol los te laten en inwoners te wijzen op de eigen mogelijkheden, die van hun sociaal netwerk en van bewoners- en vrijwilligersinitiatieven.

Mocht iemand hulp of ondersteuning nodig hebben om de eigen regie te behouden of weer terug te krijgen, dan biedt de gemeente een vangnet. Kortdurend waar dat kan, langdurig als het nodig is.

We hebben bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen zoals ouderen, kwetsbare jeugdigen, laaggeletterden en mensen met schulden. We geloven in voorkomen in plaats van genezen. Daarom is onze preventie gericht op situaties waarin deze van de grootste betekenis is en kiezen we voor maatregelen die bewezen effect hebben. We zorgen ervoor dat beginnende problemen niet groter worden en versterken zoveel mogelijk het ‘gewone leven’. Zo voorkomen we vroegtijdig dat mensen niet kunnen meedoen en helpen we inwoners om betrokken te zijn. Op deze manier is er ook minder (dure) begeleiding en ondersteuning nodig.

Wij zijn waar het gebeurt, daarom werken we vindplaatsgericht. In de wijken zorgen we voor verbinding tussen welzijnswerk, vrijwilligerswerk, mantelzorg, wijkverpleging en buurt- en wijkcentra. Zo is voor inwoners die dat nodig hebben gemakkelijk toegang tot zorg en welzijnswerk. De gebiedsagenda’s zijn hierbij een belangrijk vertrekpunt.

Op scholen leggen we verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp (ook in het kader van passend onderwijs) en werken we aan het voorkomen en terugdringen van verzuim en voortijdig schoolverlaten en het verminderen van onderwijsachterstanden. Ook maken we werk van het toeleiden van jongeren naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt

Met betrekking tot gezondheid willen we inwoners aanmoedigen om een gezonde leefstijl te hebben. Dit doen we onder andere door voorlichting over gezond eten, gezondheidsrisico’s en alcohol- en drugsgebruik en door het stimuleren van sporten en bewegen.

De inzet van vrijwilligers op het gebied van zorg en welzijn is essentieel. Omdat het beroep op deze vrijwilligers toeneemt en verantwoordelijkheden zwaarder worden, blijven wij inzetten op effectieve, professionele ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers. Ook mantelzorgers zullen wij blijven ondersteunen.

Initiatieven die vanuit inwoners zelf zijn opgezet vormen een steeds groter deel van de preventieve inzet. Wij spannen ons ervoor in om effectief met inwoners samen te werken en hen de ruimte te geven om activiteiten te ontplooien die de zelfredzaamheid en samenredzaamheid te vergroten. Een voorbeeld hiervan is de met succes in gang gezette beweging in Ede Zuid. Deze wordt verder beschreven onder programma 7.

Lasten, baten en saldo

x 1.000

Lasten

€ 27.681

7,0 %

Baten

€ 4.927

1,2 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49