Jaarrekening

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

 • De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij bij het desbetreffende balansonderdeel een andere vermelding is gemaakt.
 • De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
 • Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.
 • Immateriële vaste activa
  Bijdragen aan activa van derden zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met de afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.
 • Materiële vaste activa
  De materiële vaste activa met economisch nut worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, zijnde de aanschafwaarde, verminderd met ontvangsten van derden en afschrijvingen. De salariskosten die direct aan een actief zijn toe te rekenen worden geactiveerd. De afschrijvingen vinden plaats volgens de annuïtaire en lineaire methode en zijn gebaseerd op de door de raad vastgestelde afschrijvingstermijnen (zie de tabel Afschrijvingstermijnen in deze paragraaf). Voor in erfpacht uitgegeven gronden is de uitgifteprijs minimaal gelijk aan de eerste uitgifte als verkrijgingsprijs. Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd tegen registratiewaarde, is verkrijgingsprijs. Eventuele afkoopsommen (contante waarde van de jaarlijkse canon) voor eeuwigdurende erfpachtcontracten zijn verwerkt onder de langlopende schulden en vallen naar rato van de afkoopperiode vrij te gunste van het resultaat. Bij de waardering van de vaste activa met economisch nut wordt rekening gehouden met waardevermindering, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is. Indien sprake is van een naar verwachting duurzaam lagere marktwaarde ten opzichte van de boekwaarde, wordt dus een duurzame waardevermindering verantwoord.
 • Financiële vaste activa
  De onder de financiële vaste activa vermelde, aan derden verstrekte, leningen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. De belangen in gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Indien de marktwaarde van de betreffende deelnemingen onder de verkrijgingsprijs ligt, wordt bij de waardering uitgegaan van de (lagere) marktwaarde.
 • Voorraden
  De voorraad gereed product en handelsgoederen is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs/ vervaardigingsprijs. De onderhanden werken worden gewaardeerd tegen kostprijs en verminderd met de opbrengsten uit gronduitgifte, van derden ontvangen bijdragen en subsidies. De kostprijs bestaat uit directe kosten en eventueel de aan het werk toe te rekenen indirecte kosten en rente. Tussentijdse winsten worden genomen volgens het realisatiebeginsel. De techniek die hiervoor toegepast wordt is de 'percentage of completion (POC) methode (percentage gerealiseerde kosten x percentage gerealiseerde opbrengsten x geraamde winst). Van de geraamde winst worden eerst de risico's in mindering gebracht. Voor verwachte negatieve resultaten op projecten wordt een voorziening getroffen. Indien de lasten van een project hoger zijn dan de baten per balansdatum, wordt de getroffen voorziening als waardecorrectie verantwoord onder de post voorraden. Tevens worden alle in exploitatie genomen bouwgronden hierop verantwoord.
 • Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
  Vorderingen worden tegen de verkrijgingsprijs gewaardeerd onder vermindering van de desbetreffende voorziening dubieuze debiteuren.
 • Overlopende activa
  De posten worden verantwoord tegen nominale waarde. Het betreft bedragen die betrekking hebben op de jaren volgend op dit verantwoordingsjaar, maar al in dit verantwoordingsjaar of de jaren daarvoor zijn voldaan; nog te ontvangen bedragen voor de jaren tot en met dit verantwoordingsjaar en overige overlopende activa.
 • Eigen vermogen
  Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves, de bestemmingsreserves evenals het gerealiseerd resultaat.
 • Voorzieningen
  De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de betrokken verplichting casu quo het voorzienbare verlies, tenzij bij de voorziening anders is aangegeven. De onderhoudsegalisatie-voorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen.
 • Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
  De schulden, voornamelijk onderhandse leningen van banken, zijn gewaardeerd tegen het geleende bedrag minus de betaalde aflossingen.
 • Vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
  De vlottende schulden, banksaldi en overige schulden worden tegen de nominale waarde gewaardeerd.
 • Overlopende passiva
  De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft bedragen die betrekking hebben op de jaren volgend op dit verantwoordingsjaar, maar al in dit verantwoordingsjaar of de jaren daarvoor zijn ontvangen; nog te betalen bedragen voor de jaren tot en met dit verantwoordingsjaar en overige overlopende passiva.

Tabel Afschrijvingstermijnen

Soort investering

Categorie

Methode

Afschrijvings-
termijn (in jaar)

Materiële vaste activa

Gronden en Terreinen

Gronden - Aanschaf

EN

geen

-

Woonruimten

Woning – Nieuwbouw/restauratie

EN

Annuïtair

40

Woning – Renovatie/aanpassing

EN

Annuïtair

20

Woonwagen - Aanschaf

EN

Annuïtair

20

Bedrijfsgebouwen

Bedrijfsgebouw – Nieuwbouw/restauratie

EN

Annuïtair

40

Bedrijfsgebouw – Renovatie/aanpassing

EN

Annuïtair

20

Bedrijfsgebouw – Renovatie/aanpassing scholen

EN

Annuïtair

30

Tijdelijke bouwwerk - Aanschaf

EN

Annuïtair

15

Aula’s begraafplaatsen - Nieuwbouw/restauratie

ENH

Annuïtair

40

Aula’s begraafplaatsen - Renovatie/aanpassing

ENH

Annuïtair

20

Grond- weg- en waterbouwkundige werken

Standplaats Woonwagen - aanleg

EN

Annuïtair

40

Civieltechnische werken algemeen

MN

Lineair

40

Herinrichting OR (straat, fiets & voetpad, parkeer & busstrook) – aanleg

MN

Lineair

40

Kunstwerken (rotonde, viaduct, geluidsscherm) - aanleg

MN

Lineair

20

Plantsoen, vijver, park - aanleg

MN

Lineair

20

Bomen

MN

Lineair

40

Verharden wegen / zandwegen

MN

Lineair

10

Verkeersregelinstallaties

MN

Lineair

15

Abri’s - aanleg

MN

Lineair

15

Sportpark en sportvelden - aanleg

EN

Annuïtair

40

Openbare verlichting – Lantaarnpalen, Lichtmasten

MN

Lineair

40

Openbare verlichting - Armaturen

MN

Lineair

20

Speelterrein - aanleg

MN

Lineair

10

Kunstgrasveld – aanleg toplaag

EN

Annuïtair

10

Kunstgrasveld – aanleg onder- en middenlaag

EN

Annuïtair

20

Overstortbak in beton

ENH

Lineair

80

Riolering (Vervanging)

ENH

Lineair

60

Leidingen (PE en PVC)

ENH

Lineair

60

Overige bouwkundige onderdelen riolering

ENH

Lineair

60

Riolering (relining)

ENH

Lineair

50

IBA (PVC tank)

ENH

Lineair

50

Stalen rand uitlaat

ENH

Lineair

40

Overstortbak in asfalt

ENH

Lineair

30

Signalering

ENH

Lineair

30

Voeding

ENH

Lineair

30

Elektro-mechanisch (pomp)

ENH

Lineair

20

Elektronica (besturing)

ENH

Lineair

10

Grondwerken begraafplaatsen

ENH

Lineair

20

Vervoermiddelen

Vervoermiddel Specifiek (vrachtwagen)

EN

Annuïtair

15

Vervoermiddel Niet-specifiek (personenauto, bedrijfswagen)

EN

Annuïtair

7

Vervoermiddel Overig (veegwagen, zoutstrooier, trekker, heftruck, fiets)

EN

Annuïtair

5

Elektrische vervoersmiddelen niet-specifiek

EN

Annuïtair

5

Machines, apparaten en installaties

Zwembadinstallatie – aanleg

EN

Annuïtair

20

Gebruiksspecifieke installatie – aanleg

EN

Annuïtair

20

Technische installatie (telefooninstallatie, geluidsinstallatie postregistratie, klantvolgsysteem)

EN

Annuïtair

10

Technische Apparaten (kopieer- & keukenapparatuur stem- & frankeermachine)

EN

Annuïtair

10

Grootschalige basiskaart Ede/Nederland

EN

Annuïtair

10

Materieel gemeentewerken (houtversnipperaar, maai- & snijmachine)

EN

Annuïtair

10

Apparatuur betaald parkeren

EN

Annuïtair

7

Automatiseringsapparatuur (Computerhardware, printers)

EN

Annuïtair

5

Mobiele telefoons, laptops, tablet (geavanceerd)

EN

Annuïtair

4

Mobiele telefoons, laptops, tablet (eenvoudig)

EN

Annuïtair

3

Overige materiële vaste activa

Inrichting en inventaris sport - aanschaf

EN

Annuïtair

20

Inrichting en inventaris onderwijs – aanschaf

EN

Annuïtair

20

Inventaris/Meubilair - aanschaf

EN

Annuïtair

10

Vloerbedekking

EN

Annuïtair

10

Software

EN

Annuïtair

5

Overige materiële vaste activa met maatschappelijk nut

MN

Lineair

RB*

Overig Landschapsbeheer

MN

Lineair

25

Minicontainers en ondergrondse containers (Afval)

ENH

Lineair

15

Immateriële vaste activa

Kosten onderzoek en ontwikkeling

EN

Annuïtair

5

Bijdrage in activa van derden

EN

Lineair

-

* RB=raadsbesluit

MN   Maatschappelijk nut
EN   Economisch nut
ENH   Economisch nut heffingen

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49