Overige bijlagen

Bijlage 5 - Depla beleidsindicatoren

Bijlage 5 - Depla beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Periode

Waarde

Waarde gemeenten 100.000 - 300.000 inwoners

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2019

7,0

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2019

6,9

Apparaatskosten

kosten per inwoner

2019

634

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

2019

17,4

Overhead

% van totale lasten

2019

8,6

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

2019

654

675

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

2019

685

742

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000

2019

263

Geen data

Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen

2018

21,7

9,3

Omvang huishoudelijk restafval (fijn)

kg per inwoner

2018

90

176

Hernieuwbare elektriciteit

%

2018

7,9

Geen data

Winkeldiefstallen

per 1.000 inwoners

2018

2,2

3,4

Diefstallen uit woning

per 1.000 inwoners

2018

3,8

2,9

Geweldsmisdrijven

per 1.000 inwoners

2018

3,8

5,8

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

per 1.000 inwoners

2018

4,6

6,4

Verwijzingen Halt

per 10.000 jongeren

2018

66

130

Jongeren met een delict voor de rechter

%

2018

1

1

Demografische druk 

%

2019

75,8

63,3

Niet-sporters

%

2016

47,6

46,6

Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

2018

794,7

853,5

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inw.15 t/m 64jr

2018

146,7

134,1

Netto arbeidsparticipatie

%

2018

69,3

67,8

Functiemenging

%

2018

54,9

55,8

Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 inwoners

eerste halfjaar 2019

261,6

452,1

Lopende re-integratievoorzieningen

per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

eerste halfjaar 2018

391,9

251,6

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

per 10.000 inwoners

eerste halfjaar 2019

540

647

Kinderen in uitkeringsgezin

%

2018

4

8

Werkloze jongeren

%

2018

2

2

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

%

2018

1,6

2,3

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2018

1,8

2,4

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2018

23

23

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

eerste halfjaar 2019

8,8

10,4

Jongeren met jeugdreclassering

%

eerste halfjaar 2019

0,3

0,4

Jongeren met jeugdbescherming

%

eerste halfjaar 2019

1

1,2

www.waarstaatjegemeente.nl - 20 januari 2020

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49