Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente heeft miljarden geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, technische installaties, groen en bomen, bos en natuur, speelvoorzieningen, riolering, oppervlaktewater, openbare verlichting, civiele kunstwerken, gemeentelijk wagenpark, begraafplaatsen en vastgoed. Het onderhoud van deze goederen is van groot belang voor het zo goed mogelijk functioneren van de gemeente op vele terreinen. In deze paragraaf wordt ingegaan op relevante ontwikkelingen en de realisatie 2019.

Momenteel wordt de Basis in Beeld (BiB) herzien. De BiB gaat over de openbare ruimte. In de BIB wordt een samenvatting gegeven van alle beheerplannen en wordt tevens duidelijk wat de huidige beheer- en onderhoudssituatie van onze kapitaalgoederen is. In 2020 wordt deze rapportage aan de gemeenteraad aangeboden.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49