Jaarrekening

Balans en toelichting

In onderstaande tabel is de balans (activa en passiva) weergegeven.

Activa

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2018

Immateriële vaste activa

1.799

1.860

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

1.799

1.860

Materiële vaste activa economisch nut

177.769

178.392

Gronden en terreinen

28.187

30.243

Bedrijfsgebouwen

122.873

120.912

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

10.480

9.343

Vervoermiddelen

750

993

Machines, apparaten en installaties

4.603

4.927

Woonruimten

466

615

Overige materiële activa

10.410

11.359

Materiële vaste activa economisch nut, met mogelijke heffing ter bestrijding van de kosten

12.111

12.526

Bedrijfsgebouwen

497

344

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

7.617

7.900

Overige materiële activa

3.997

4.282

Materiële vaste activa maatschappelijk nut

69.353

63.999

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

66.906

61.415

Overige materiële activa

2.447

2.584

Financiële vaste activa

76.526

83.279

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

3.001

3.002

Leningen aan woningbouwverenigingen

48.140

52.776

Leningen aan overige verbonden partijen

11.502

12.735

Overige langlopende leningen

13.883

14.766

Totaal vaste activa

337.558

340.056

Voorraden

71.582

80.847

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

71.375

80.615

Gereed product en handelsgoederen

207

232

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

11.126

21.044

Vorderingen op openbare lichamen

1.848

558

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist

0

10.764

Overige vorderingen

9.278

9.722

Liquide middelen

2.475

1.602

Kasrekeningen

26

63

Bankrekeningen

2.449

1.539

Overlopende activa 

30.203

39.066

Nog te ontvangen bedragen van Europa

0

35

Nog te ontvangen bedragen van het Rijk

2.053

7.050

Nog te ontvangen bedragen overige
overheidslichamen

15.946

18.376

Nog te ontvangen bedragen overig

6.829

8.217

Overige vooruitbetaalde bedragen

5.375

5.388

Totaal vlottende activa

115.386

142.559

Totaal Activa

452.944

482.615

De verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting wordt ingeschat als 'nihil', en is derhalve buiten de balanstelling gehouden.

Passiva   bedragen x € 1.000

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2019

Boekwaarde 31-12-2018

Eigen vermogen

123.010

125.869

Algemene reserves

33.424

33.771

Bestemmingsreserves

79.920

87.023

Gerealiseerd resultaat

9.666

5.075

Voorzieningen

46.754

45.224

Voor verplichtingen, verliezen en risico’s

6.736

6.117

Ter egalisering van kosten

3.786

3.077

Voor middelen derden met gebonden bestemming.

0

0

Voor bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven

36.232

36.030

Vaste schulden met een looptijd ≥ 1 jaar

182.789

217.924

Onderhandse leningen van banken

181.787

215.750

Door derden belegde gelden

436

446

Waarborgsommen

566

1728

Totaal vaste passiva

352.553

389.017

Vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar

25.703

19.586

Bankrekeningen

17.427

11.025

Rekening-courant verhoudingen niet
financiële instellingen

3.226

3.026

Overige schulden

5.050

5.535

Overlopende passiva

74.688

74.012

Nog te betalen bedragen (verplichtingen)

26.277

29.656

Voorschotbedragen specifiek van Europese Unie

624

0

Voorschotbedragen specifiek van het Rijk

33.772

32.559

Voorschotbedragen ov. overheidslichamen

11.857

9.982

Voorschotbedragen specifiek overig

968

915

Overige vooruitontvangen bedragen

1.190

900

Totaal vlottende passiva

100.391

93.598

Totaal Passiva

452.944

482.615

Buiten de balanstelling is een bedrag van € 98 miljoen opgenomen waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt. In het onderdeel 'Niet uit de balans blijkende verplichtingen' van deze toelichting is dit verder uitgewerkt en van een toelichting voorzien.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49