Home

Financiën

Het eerste volledige jaar als college wordt gekenmerkt door een combinatie van investeren en keuzes maken. In zowel Programmabegroting 2019-2022 als Perspectiefnota 2020-2023 hebben we vele miljoenen (anders) ingezet. Binnen het sociaal domein hebben we dit gedaan gericht op een duurzame transformatie, waarbij zorg nu en in de toekomst op een verantwoorde manier kan worden aangeboden. Binnen de andere programma’s zijn eveneens middelen op een andere wijze ingezet en/of extra uitgetrokken om een mooier Ede te realiseren.
In voorgaande hoofdstukken heeft u hier uitgebreid over kunnen lezen.

De enkele jaren geleden ingezette trend van afnemende rekeningresultaten heeft zich voortgezet. Rekening houdend met de voorgestelde resultaatbestemmingen resteert een verwaarloosbaar klein financieel nadeel.
Voor resultaatbestemming is sprake van een positief resultaat van € 9,7 miljoen. Omvangrijke taakmutaties gemeentefonds (€ 6,9 miljoen), een voordelig resultaat grondzaken (€ 2,7 miljoen) en een meevallend nadeel sociaal domein (€ 2,3 miljoen) zijn hierbij bepalend.

In het kort lichten we de meest in het oog springende financiële resultaten toe:

Algemene uitkering
Het voordeel algemene uitkering is slechts optisch aangezien voor vrijwel het gehele voordeel resultaatbestemmingsvoorstellen worden gedaan in verband met de late toekenning door het Rijk. Met deze late toekenning benut het Rijk de onderuitputting binnen de jaarschijf 2019 en zorgt hiermee voor ontlasting van de jaarschijf 2020.

Grondexploitaties
Winst op afgesloten plannen en tussentijdse winstnemingen leiden tot een positief resultaat van € 2,7 miljoen.

Sociaal domein
In 2018 ontstonden ernstige tekorten binnen het sociaal domein. In de Programmabegroting 2019-2022 en Perspectiefnota 2020-2023 zijn deze tekorten tijdelijk aangevuld en gelijktijdig maatregelen genomen om te komen tot een duurzaam financieel perspectief. Dit maatregelenpakket loopt op van € 2,3 miljoen in 2019 naar uiteindelijk € 11 miljoen in 2022. De resultaten in de Programmarekening 2019 voor het sociaal domein moeten in dit perspectief worden bezien en zijn in belangrijke mate een gevolg van de voortgang op de oplopende ombuigingstaakstelling en beleidseffecten die zich anders voordoen dan begroot. Op de betreffende programmabladen wordt dit inhoudelijk toegelicht.  

Dubieuze debiteuren bijstand
Jaarlijks worden de vorderingen op (voormalige) bijstandsontvangers gewaardeerd om te komen tot een juiste hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren. In 2019 is een bedrag van € 0,5 miljoen afgeboekt als oninbaar, terwijl daarnaast een aanvullende storting van € 0,3 miljoen noodzakelijk was.

Omgevingsvergunningen
In de legesontvangst omgevingsvergunningen lijkt zich een voorzichtig herstel af te tekenen. Daar waar we bij de actualisatie nog uitgingen van een tekort van € 0,5 miljoen, is dit in de maand december vrijwel geheel in gelopen.

Openbare ruimte
De bestrijding van ziekten en plagen als eikenprocessierups en Japanse duizendknoop heeft extra inzet gevraagd (€ 450.000). Deze kosten zijn zoveel als mogelijk opgevangen binnen het programma Kwaliteit leefomgeving. Voor de onderdelen groot onderhoud wegen en riolering blijft het een uitdaging om dit conform planning uit te voeren.

Wethouderspensioenen
Dit jaar is bijna € 1 miljoen nodig om de voorziening pensioenen (oud)wethouders op het benodigde niveau te brengen.

Opbouw resultaat vanuit programma's
De resultaten zijn voor het merendeel incidenteel van karakter. Daar waar sprake is van een structureel karakter worden ze – voor zover al niet eerder verwerkt – betrokken bij de Perspectiefnota 2021-2024. In de volgende tabel wordt een analyse van de resultaten op hoofdlijnen gegeven. Een meer uitgebreide analyse is opgenomen op de programmabladen bij de 3e  W-vraag.

Opbouw resultaat 2019

bedragen x € 1.000

Programma

Omschrijving

Omvang

1

Onderwijshuisvesting

 30 V

1

Governance Sportservice Ede

50 N

2

Thuisondersteuning

 190 V

2

Inclusie

 170 V

2

BWD-huizen

 70 V

2

Lokale teams

 200 V

2

Pilot logeerzorg

 50 V

2

Cliëntondersteuning

 150 V

2

Thuisbegeleiding

 170 V

2

Onderwijsachterstandenbeleid

 286 V

2

Onderwijsondersteuning

 180 V

2

Gezondheidszorg

 90 V

3

Jeugdzorg

720 N

3

Leerlingenvervoer

185 N

3

Thuisondersteuning

 780 V

3

Begeleiding

 480 V

3

Hulpmiddelen

60 N

3

Beschermd wonen

470 N

3

Maatschappelijke opvang

190 N

3

Stelpost ombuigingen sociaal domein

 820 V

3

Aanvullend inkomen

75 N

3

Wet Kinderopvang

40 N

3

Liquidatie Permar

 50 V

3

Arbeidsmarktregio

 210 V

3

Algemene inkomensvoorzieningen

278 N

4

Regiodeal

230 N

4

Uitgifte bedrijfslocaties

 1.416 V

5

Uitgifte gronden Woonlocaties

 1.310 V

5

Regie op de ondergrond

 50 V

5

Ruimtelijke ontwikkeling algemeen

170 N

5

Ruimtelijke plannen

200 N

5

Onderzoek autotunnel Kerkweg

70 N

5

Stelpost WFC

 275 V

5

Implementatie Omgevingswet

 205 V

5

Leges bestemmingsplannen

140 N

5

Leges omgevingsvergunningen

30 N

6

Brandweer

 460 V

6

Dierenasiel De Hof van Ede

 328 V

6

Veiligheidshuis

 100 V

7

Ede inclusieve werkgever

 160 V

7

Energiekosten

60 N

7

Inkomsten openbare ruimte

20 N

7

Toezichthouder openbare ruimte

40 N

7

Gladheidsbestrijding

170 N

7

Eikenprocessierups

300 N

7

Japanse duizendknoop

30 N

7

Bomen

120 N

7

Beheer openbare ruimte

 40 V

8

Voorziening pensioen wethouders

960 N

8

Bijdrage VNG

50 N

8

Burgerzaken

530 N

8

GEO- en vastgoedinformatie

 150 V

8

Stelpost onderuitputting

1.250 N

8

Stelpost decentralisaties en bestuursakkoord

 250 V

8

Onvoorzien

 45 V

8

Reservering lonen, prjzen en volume

 800 V

8

Aandelen verkoop ARN

 390 V

8

Financiering

 185 V

8

Zelffinanciering/overhead

400 N

8

Algemene uitkering

 6.600 V

8

Precariobelasting

 260 V

8

Diverse projecten

50 N

8

Pachtopbrengsten

 300 V

8

Verkoopopbrengst

 300 V

8

Subsidies provincie en Rijk

 105 V

8

Regulier onderhoud

450 N

8

Belastingen en waterschapslasten

60 N

8

Advieskosten

90 N

8

Leegstand

140 N

Diversen

361 N

Totaal

 9.666 V

 

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49