Programmaverantwoording

Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit

Bedrijven zorgen voor gevarieerde werkgelegenheid, gericht op de kwaliteiten van de Edese beroepsbevolking en op de kansen die Ede en de Regio FoodValley bieden. Dit doen we onder meer door het bedrijfsleven en startende organisaties te ondersteunen en nieuwe bedrijven aan te trekken. We zorgen dat ons vestigingsklimaat aantrekkelijk blijft en ruimte biedt aan nieuwe bedrijven, onder andere door voldoende bedrijventerreinen beschikbaar te hebben en bestaande bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken en grond tegen een aantrekkelijke prijs aan te bieden. Actief accountmanagement vinden we belangrijk. Ook versterken we het (internationale) vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven en kennisinstellingen. Het Agrofood-cluster van bedrijven en kennisinstellingen draagt bij aan extra werkgelegenheid in Ede en de regio en aan een hoogwaardig voorzieningenniveau. De komst van het World Food Centre (WFC) bij station Ede-Wageningen zien we als een stimulerende factor. We stimuleren en faciliteren binnen de hele gemeente een aantrekkelijk aanbod van voorzieningen op het gebied van bedrijventerreinen, detailhandel, recreatie en toerisme voor inwoners en bezoekers, met speciale aandacht voor een levendig centrum. Circulair en sociaal ondernemen vormen een steeds belangrijkere component binnen de economie en krijgen dan ook de aandacht.

In de groeiende economie is steeds vaker sprake van een mismatch of schaarste op de arbeidsmarkt. We investeren daarom in een krachtige samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid op het gebied van arbeidsmarktbeleid. Hiervoor is in 2017 de Strategische Arbeidsmarkttafel ingericht waar door de ondernemers, onderwijs en overheid over strategische zaken wordt gesproken die concreet worden vertaald in projecten. Vanuit de economische ambitie een top-regio te zijn willen we vol inzetten om toptalent duurzaam te binden aan onze regio. Vanuit de sociale ambitie om zoveel mogelijk mensen zo regulier mogelijk aan de slag te laten zijn geven wij, samen met de partners in het Werkgeversservicepunt (WSP), vorm aan effectieve werkgeversdienstverlening op het gebied van personeelsvraagstukken en een leven lang ontwikkelen. De gemeente Ede als centrumgemeente zal zich inspannen om deze samenwerking verder uit te bouwen en de één-loketfunctie van het WSP uit te dragen.

Voor het goed functioneren van werklocaties en voorzieningen is bereikbaarheid voor alle vormen van vervoer een belangrijke voorwaarde. Daarnaast zetten we in op duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid. Dit betekent dat inwoners en ondernemers keuzes hebben in vervoer en dat het vervoer op een efficiënte en duurzame manier kan plaatsvinden. Daarom werkt Ede aan de verbetering van reistijden op de hoofdwegen, verkeersveiligheid en het parkeerklimaat, aan vermindering van verkeershinder en aan duurzamer verplaatsingsgedrag (toename fietsgebruik en elektrisch rijden).
De gemeente Ede wil door verder te investeren in de fiets daarmee ook investeren in duurzaamheid en gezondheid en bijdragen aan klimaat- en energiedoelen, een aantrekkelijkere binnenstad en het bereikbaar houden van economische centra.

Lasten, baten en saldo

x 1.000

Lasten

€ 19.665

5,0 %

Baten

€ 18.383

4,5 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49