Home

Financiën

In het kader van de afwikkeling van het gerealiseerde resultaat 2019 wordt een aantal bestemmingsvoorstellen ter goedkeuring aan u voorgelegd. Het betreft de volgende voorstellen:

A. Resultaatbestemmingsvoorstellen
a. Taakmutaties gemeentefonds
Regio Deal Foodvalley   € 4.509.000
Het Rijk heeft de regio Foodvalley een bedrag van ruim € 4,7 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt de komende jaren besteed. Na aftrek van de kosten 2019 resteert een bedrag van € 4,5 miljoen. Wij stellen u voor deze middelen over te hevelen naar 2020 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.

Perspectief op werk   € 1.000.000
Ede ontvangt namens/voor onze arbeidsmarktregio een bedrag van € 1 miljoen om de kansen die de huidige arbeidsmarktregio biedt optimaal te benutten. Deze uitkering, Perspectief op werk, is bedoeld als extra impuls voor de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden. Wij stellen u voor deze middelen over te hevelen naar 2020 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.

Klimaatmiddelen   € 262.000
In het kader van het Klimaatakkoord ontvangen wij middelen voor de opstelling van de Transitievisie Warmte, informeren van bewoners en particuliere gebouweigenaren, en opstelling uitvoeringsplannen op wijkniveau. Wij stellen u voor deze middelen over te hevelen naar 2020 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.

Proeftuinen cultuurprofielen   € 106.000
Ten behoeve van de regio ontvangen wij middelen voor de uitvoering van proeftuinen die voortvloeien uit ons regionale cultuurprofiel. Wij stellen u voor deze middelen over te hevelen naar 2020 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.

Pilot Roma en Sinti   € 35.000
Wij ontvangen middelen om in te zetten op betere onderwijsparticipatie en arbeidsmarkt toeleiding van jonge Roma en Sinti. Wij stellen u voor deze middelen over te hevelen naar 2020 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.

Verlenging impuls reg. samenwerking GGZ   € 30.000
Als arbeidsmarktregio ontvangen wij middelen ter bevordering van arbeidsparticipatie van mensen met psychische aandoeningen. Wij stellen u voor deze middelen over te hevelen naar 2020 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.

Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie   € 14.000
Wij ontvangen middelen vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie voor de herijking van de visie Levendig Centrum. In de herijking gaat het om het concretiseren van duurzaamheid met behoud van het beoogde maatschappelijke effect. Wij stellen u voor deze middelen over te hevelen naar 2020 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.

b. Overige voorstellen
Pilot logeerzorg   € 50.000
In de meicirculaire gemeentefonds 2019 is € 80.000 beschikbaar gesteld door het Rijk voor de pilot logeerzorg. Een pilot waarin mantelzorgers ontlast worden door ouderen die thuis zorg krijgen even in een zorginstelling te laten logeren. Het project is jaar overstijgend (voor 2019 en 2020).
Wij stellen u voor om € 50.000 over te hevelen naar 2020 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.

Onderwijsachterstanden   € 76.000
Met ingang van 1 augustus 2020 zijn peuteropvangorganisaties wettelijk verplicht om 16 uur aan te bieden (dit was 10 uur), 2019 was een overgangsjaar. De nieuwe subsidieregeling vergt voorbereidingstijd voor alle partijen en nog niet alle ouders en opvanginstellingen maken gebruik van de mogelijkheid om 16 uur VVE af te nemen. Wij stellen u voor om € 76.000 over te hevelen naar 2020 door deze toe te voegen aan de Reserve Onderwijs achterstandenbeleid.

Implementatie omgevingswet   € 205.000
De landelijke ontwikkelingen in wetgeving en voortgang van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) lopen achter op de verwachte ontwikkelingen. Hierdoor zijn de kosten in 2019 lager uitgevallen dan begroot. De werkzaamheden moeten echter nog wel uitgevoerd worden in 2020. Zoals aangekondigd in de actualisatie 2019 stellen wij u voor om het restantbudget van € 205.000 over te hevelen naar 2020 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.

Regie op de ondergrond   € 50.000
Bij de Perspectiefnota 2020-2023 is € 50.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een regiedocument waarin het handelingsperspectief met betrekking tot de ondergrond beschreven wordt. Om dit document op te stellen is meer tijd nodig. Meer onderwerpen dan gedacht hebben een relatie met de regie op de ondergrond. Ook zijn er afhankelijkheden met het deels nog op te stellen integrale omgevingsbeleid en het programma klimaatadaptatie. Daarnaast heeft de PFAS crisis in het tweede halfjaar veel tijd en aandacht gevraagd. Wij stellen u voor deze middelen over te hevelen naar 2020 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen, zodat de verkenning gecontinueerd kan worden en het handelingsperspectief alsnog in 2020 opgesteld kan worden.

FLO Brandweer   € 294.000
De kosten voor FLO brandweer zijn dit jaar lager, doordat eerst een beroep gedaan is op de reserveringen voor levensloop. Dit betekent niet zozeer lagere kosten als wel een verschuiving in de tijd. Om die reden stellen wij u voor om € 294.000 over te hevelen naar 2020 door deze toe te voegen aan de reserve Overgangsrecht FLO.

Dierenasiel Hof van Ede   € 328.000
In 2017 is een subsidie uitgekeerd aan het dierenasiel Hof van Ede ten behoeve van achterstallig onderhoud. In 2018 heeft de dierenbescherming besloten over te gaan tot nieuwbouw, de uitgekeerde middelen zijn in 2019 terug betaald. De gewijzigde subsidie ten behoeve van de nieuwbouw is nog niet uitgekeerd omdat de nieuwbouwplannen nog niet volledig zijn uitgewerkt. Wij stellen u voor om € 328.000 over te hevelen naar 2020 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende Verplichtingen.

B. Verrekening restant resultaat
Dotatie voordeel Grondbedrijf aan Algemene Reserve Bodemvoorziening   € 2.726.000
Het totale resultaat op het Grondbedrijf is € 2.726.000 positief. In lijn met de besluitvorming bij de programmarekening 2018 stellen wij voor om dit bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve Bodemvoorziening.

Onttrekking nadeel algemene dienst aan Algemene Reserve Bodemvoorziening   € 19.000
Voorgesteld wordt om een bedrag van € 19.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve Bodemvoorziening.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49