Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

Het jaarrekeningresultaat bestaat deels uit incidentele lasten en baten. Wij beschouwen een last of baat als incidenteel als deze zich niet vaker dan eens per vijf jaar voordoet en niet valt onder een structurele begrotingspost. Wij hanteren voor de omvang van de bedragen een minimum van € 50.000, waarbij vermelding in de 3e W-vraag een vereiste is. Een toelichting op deze posten heeft u al kunnen lezen in hoofdstuk 2 Programmaverantwoording.

Incidentele lasten en baten 2019

bedragen x € 1.000

Programma

Omschrijving

Begroting

Rekening

Incidentele lasten

1

Governance Sportservice Ede

0

50

1

Proeftuin

166

163

1

Capaciteit Archeologie, Ecologie en Monumentenzorg

21

21

1

Leerlingzaken

75

75

1

Radicalisering scholen

45

45

1

Cultuurfonds

90

90

1

Scenariokeuze integraal erfgoedbeleid

107

107

1

Culturele invulling Frisokazerne

-175

-175

1

Vrijval ontwikkelreserve cultuur

-250

-250

2

BWD-huizen

70

0

2

Lokale teams

200

0

2

Zware casuïstiek 3d

700

700

2

Sociaal Interventie Team

499

499

2

Malkander

215

215

3

Reserveren taakmutatie Schulden en armoede

111

111

3

Bijstand

1.000

278

3

Aanvullend inkomen

100

175

4

Regiodeal

0

230

4

Arbeidsmarktbeleid - aanvullende beleidsimpuls

230

230

4

Vliegroutes

50

50

5

Regie op de ondergrond

50

0

5

Onderzoek autotunnel Kerkweg

0

70

5

Implementatie Omgevingswet

115

0

5

Handhaving permanente bewoning

150

150

5

Stadsvisie, uitvoeringsagenda

25

25

5

Uitvoeringsprogramma Recreatie en toerisme

250

250

7

Vervangingskrediet openbare ruimte

27

27

7

Groene woonwijken - Operatie steenbreek

80

80

7

Japanse Duizendknoop

210

240

7

Actualiseren Bais in beeld

50

50

8

Precario - toevoeging investeringsfonds

4.800

4.650

8

Precario - leges paspoorten en ID-kaarten

1.500

1.500

8

Precario - uitvoeringskosten

20

20

8

Precario - teruggave Vitens

1.800

0

8

Versnelling implementatie BAG-WOZ

-20

-20

8

Ontwikkeling organisatie - basis verder op orde brengen

1.000

1.000

8

Ontwikkeling organisatie - kwaliteitsimpuls organisatie

1.000

1.000

8

Evenementen

312

295

8

Leges paspoorten en ID-kaarten

-1.500

-1.500

8

In verbinding

-300

-300

Totaal incidentele lasten

12.823

10.151

Incidentele baten

1

Proeftuin

-258

-269

4

Resultaat grondzaken (onderdeel werken)

0

-1.416

5

Resultaat grondzaken (onderdeel wonen)

0

-1.310

6

Dierenasiel De Hof van Ede

0

-328

8

Aandelen verkoop ARN

0

-390

8

Algemene uitkering

0

-6.600

8

Precario - opbrengst

-8.120

-6.434

8

Taakmutatie Schulden en armoede

-111

-111

Totaal incidentele baten

-8.489

-16.858

Totaal

4.334

-6.707

 

Incidentele stortingen en onttrekkingen reserves

bedragen x € 1.000

Programma

Storting reserves begroot

Storting reserves realisatie

Onttrekking reserves begroot

Onttrekking reserves realisatie

1

244

244

-2.441

-652

2

183

183

-61

-61

3

2.568

1.834

-4.338

-3.112

4

0

131

-50

0

5

8.563

2.412

-18.411

-6.234

6

0

0

-152

0

7

0

76

-1.804

-403

8

18.495

23.178

-27.787

-29.744

Totaal

30.053

28.058

-55.044

-40.206

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49