Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en toelichting

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Begroting

Realisatie

Personeel

18.665

19.669

Secundaire personeelskosten

2.639

2.060

Automatisering

4.850

4.433

Huisvesting

4.918

4.667

Profitcenters

137

80

Overig

576

513

Totaal overhead

31.785

31.422

Dekking via doorbelasting aan grondexploitaties en investeringswerken

-3.981

-3.168

Netto overhead

27.804

28.254

 
De post personeel wordt gevormd door de primaire personeelslasten, namelijk de salarissen van het personeel van de ondersteunende afdelingen (zoals Personeelszaken, Bedrijfsadministraties en Financiën) en de salarissen van de leidinggevenden.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49