Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Benodigde weerstandscapaciteit
Niet alle geïdentificeerde risico’s zullen zich tegelijkertijd en in maximale omvang voordoen. Het gevolg hiervan is dat de benodigde weerstandscapaciteit lager is dan het totaal van alle risico’s. Door middel van een statistische toets wordt berekend wat de benodigde weerstandscapaciteit is bij een, door gemeente Ede gekozen, zekerheidspercentage van 90%.

Risicobedrag en benodigde weerstandscapaciteit

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Integraal

Algemene dienst

Grondexploitaties

Totaal risicobedrag

122.187

71.985

50.202

Benodigde weerstandscapaciteit (90% zekerheid)

32.672

25.553

11.817

Beschikbare weerstandscapaciteit (buffers)
De eenmalig vrij in te zetten middelen, die gebruikt kunnen worden om eventueel optredende risico’s af te dekken, noemen we de beschikbare weerstandscapaciteit. Bij het bepalen van de weerstandscapaciteit wordt de stand van de reserves na resultaatbestemming gebruikt. De omvang van de beschikbare weerstandscapaciteit is weergegeven in de volgende tabel:

Berekening beschikbare weerstandscapaciteit (totaal)

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Programmabegroting
2020-2023

Programmarekening
2019

Onvoorzien

100

45

Algemene reserve

17.147

19.854

Overige algemene reserves

16.277

16.277

Bedrijfsmiddelen (inclusief P) reserve

10.530

12.794

Stille reserves

p.m.

p.m.

Bedrijfsreserve grondzaken*

733

0

Totale weerstandscapaciteit

44.787

48.970

* Weerstandscapaciteit Grondexploitaties. De weerstandscapaciteit algemene dienst is de totale weerstandscapaciteit minus de weerstandscapaciteit Grondexploitaties.

Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49