Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De gemeente Ede stuurt voor de ratio weerstandsvermogen (beschikbaar/benodigd) op een waarde van 0,8 of
hoger. Hierbij wordt het integrale cijfer, algemene dienst plus negatieve grondexploitaties, als uitgangspunt
genomen. De ratio wordt als matig beoordeeld bij een waarde tussen 0,8 en 1, als voldoende bij een waarde
tussen 1 en 2, als uitstekend bij een waarde groter dan 2.
Een tweede criterium is de bodem in de algemene reserve, deze dient hoger te zijn dan € 10 miljoen.
Het derde criterium richt zich op de kengetallen. Het kengetal netto gecorrigeerde schuldquote is maximaal
100% en het kengetal solvabiliteit is minimaal 20%.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49