Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De ratio weerstandsvermogen laat zien in hoeverre de gemeente in staat is haar risico’s af te dekken.

Ratio weerstandsvermogen in 2019

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Integraal

Ratio

Algemene dienst

Ratio

Grondexploitaties

Ratio

Beschikbare weerstandscapaciteit

48.970

= 1,5

48.970

= 1,9

0

= 0

Benodigde weerstandscapaciteit

32.672

25.553

11.817

Score waardering

Voldoende

Ruim voldoende

Onvoldoende

Met 1,5 is de integrale ratio weerstandsvermogen hoger dan bij de Programmabegroting 2020-2023 (hier was deze 1,2). De beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit van de algemene dienst is gelijk gebleven aan dit vorige moment.
Door de voorgenomen storting in de reserve grondzaken en de daling van de risico's in het grondbedrijf is de ratio van de grondexploitaties verbeterd. Grondexploitaties zijn verder in de planfase waardoor de risico's afnemen. Het risico rondom het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is beter in beeld, in combinatie met beheersingsmaatregelen zoals de Edese Aanpak Stikstofproblematiek is dit risico licht afgenomen.

Voor de ratio weerstandsvermogen van de grondexploitaties wordt enkel gekeken naar de negatieve plannen binnen de grondexploitatie, plannen waarop geen winst wordt behaald. Voor positieve plannen is dekking voor risico’s binnen de plannen zelf aanwezig. Voor meer informatie over de risico’s rondom de grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

Ontwikkeling ratio's

Omschrijving

Programmarekening
2018

Programmabegroting
2020-2023

Programmarekening
2019

Integraal

2,1

1,2

1,5

Algemene dienst

2,9

1,8

1,9

Grondexploitaties

0,6

0

0

Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49