Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Net als bij de Programmabegroting 2020-2023 voert het risico rondom het maatregelenpakket en de hiermee gepaarde opgave binnen het sociaal domein de lijst aan. Dit risico is niet veranderd ten opzichte van de vorige rapportage. In de paragraaf Grote Projecten wordt verder ingegaan op de transformatieopgave Sociaal Domein en de hieraan verbonden risico's.

Nu de impact van het PAS duidelijker is, kunnen we gerichter de risico's beheersen en hebben wij deze in het risicoprofiel gesplitst. Het beter in beeld hebben van de risico's en de inzet van beheersmaatregelen, waaronder de Edese Aanpak Stikstofproblematiek, leidt tot een daling van het effect van deze risico's. In het profiel is ook rekening gehouden met het effect van de vernietiging van de PAS op de algemene dienst.
De herijking van het gemeentefonds is een ontwikkeling die een grote impact kan hebben op de financiën van de gemeente. Door de nog onduidelijke uitkomst van deze herijking is dit risico niet gekwantificeerd. De beoogde invoering per 1 januari 2021 is met één jaar uitgesteld in verband met benodigd aanvullend onderzoek. Gestreefd wordt naar publicatie bij de decembercirculaire 2020.

Na het sluiten van de boeken, tijdens het opmaken van de programmarekening zijn we getroffen door de coronacrisis. De impact op de maatschappij en Ede is groot en nog niet te overzien. Een risico-inschatting is ultimo maart 2020 niet te maken. In hoofdstuk 3 'Financiën' gaan we uitgebreider in op de wijze waarop onze organisatie om gaat met de crisis en waar we (financiële) impact verwachten.

Top 10 risico's

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Gevolgen

Kans

Financieel gevolg

Invloed

1

Door rijkskorting en volumeontwikkelingen zijn de zorguitgaven voor Jeugd en Wmo ondanks transformatie hoger dan het zorgbudget.

Overschrijden budget.

50%

max. 21.900

20%

2

Door de stikstofdepositie op Natura 2000 komt het bestemmingsplan niet (in de huidige vorm) tot stand. Zie geheime bijlage risicoanalyse MPG.

stopzetten ontwikkeling

75%

max. 3.000

4%

3

Gebiedsontwikkeling WFC: Plankosten niet toereikend voor complex project.

Extra kosten proces.

50%

max. 4.000

4%

4

Gebiedsontwikkeling WFC: er worden voor woningbouw hogere prijzen gerealiseerd dan nu geraamd.

Hogere grondwaarde woningbouw.

25%

max. -7.200

3%

5

Problemen bij de verstrekking van een natuurvergunning op basis van te hoge stikstofdepositie (algemeen risico grondportefeuille).

Mogelijk niet of maar gedeeltelijk ontwikkelen van plannen.

50%

max. 3.500

3%

6

Voor alle particulier te ontwikkelen kavels wordt een omgevingsvergunning aangevraagd waarmee de volledige exploitatiebijdrage kan worden verkregen.

Ontvangen van de volledige exploitatiebijdrage

50%

max. -3.218

3%

7

Gebiedsontwikkeling WFC: risico's op vertraging bij de bestemmingsplanprocedure (PAS, bezwaar en beroep, F&F).

hogere plankosten en extra rentekosten

50%

max. 3.000

3%

8

De opbrengststijging voor woningbouwgrond in niet-winstgevende plannen blijft achter op de geplande stijging.

Opbrengststijging lager dan geraamd.

25%

max. 5.783

3%

9

In praktijk blijkt kostenontwikkeling (waaronder marktwerking) hoger te zijn (bij de aanbestedingen) dan we hebben voorzien in de huidige businesscase VP.

Het resultaat van het project Spoorzone verslechtert.

50%

max. 2.625

2%

10

De kostenontwikkeling van de aanleg van infrastructurele voorzieningen stijgt harder dan voorzien.

Een overschrijding van het beschikbaar gestelde krediet.

50%

max. 2.175

2%

(s) = structureel, - = negatief risico (kans)

Voor een toelichting op de systematiek van kansinschatting van de risico's wordt verwezen naar de bijlage Toelichting paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49