Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Onderstaande kengetallen maken inzichtelijk over hoeveel (financiële) ruimte de gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaarheid en wendbaarheid. In de bijlage Toelichting paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de definities van de kengetallen opgenomen.

Verloop kengetallen

Omschrijving

PR 2018

PB 2019

PR 2019

Netto schuldquote

64%

92%

65%

Gecorrigeerde netto schuldquote

44%

70%

45%

Solvabiliteitsratio

26%

24%

27%

Structurele exploitatieruimte

-2%

-4%

-2%

Grondexploitatie

34%

36%

34%

Belastingcapaciteit

90%

93%

93%

In 2019 is het verwachte financieringstekort in mindere mate opgetreden dan voorzien. De voornaamste oorzaak hiervan was het planningsoptimisme in de uitvoering van projecten. Het aantrekken van aanvullende leningen was hierdoor overbodig. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Financiering. Het lagere vreemd vermogen heeft direct invloed op de (gecorrigeerde) netto schuldquote en de solvabiliteitsratio. Het effect is dat beide kengetallen een verbetering laten zien.

De financiële positie van de gemeente Ede is verbeterd ten opzichte van de Programmabegroting 2020-2023 en past binnen de gestelde bandbreedtes. De weerstandsratio is van 1,2 naar 1,5 gestegen. De kengetallen scoren binnen de kaders, en de algemene reserve is boven haar bodem. Een meer uitgebreide analyse vindt u terug in paragraaf 3.3 Financiële positie.

Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49