Paragrafen

Lokale heffingen

Een overzicht van de opbrengst van de heffingen op hoofdlijnen

bedragen x € 1.000

Omschrijving

Programma-
rekening 2018

Actuele
begroting 2019

Programma-
rekening 2019

% afwijking t.o.v. begroting

Onroerende zaakbelastingen

22.567

24.638

24.666

0,1%

Afvalstoffenheffing

10.506

10.625

10.642

0,2%

Rioolheffing

10.570

10.719

10.843

1,2%

Precariobelasting

6.217

6.170

6.434

4,3%

Leges omgevingsvergunningen

3.232

3.400

3.318

-2,4%

Leges bestemmingsplannen

363

648

504

-22,2%

Parkeergelden

913

907

1.026

13,1%

Leges Burger- en Bestuurszaken

1.293

1.186

1.054

-11,1%

Begraafrechten

1.330

1.315

1.355

3,0%

Toeristenbelasting

920

896

919

2,6%

Forensenbelasting

719

740

744

0,5%

Hondenbelasting

340

356

351

-1,4%

Reclamebelasting

239

223

249

11,7%

Kostendekkendheid
De resultaten op riool, afval en begraven worden afgewikkeld met de reserves en voorziening. Daarmee komt de kostendekkendheid voor riool en begraven op rekeningbasis op 100%. Jaarlijks vindt bij de programmabegroting de confrontatie plaats tussen de stand van de voorziening/reserve, de meerjarige kosten- en investeringsopgave en de hoogte van de heffing.
De kostendekkendheid van afval is lager dan 100% omdat we niet alle compensabele btw toerekenen. Op rekeningbasis bedraagt deze 89%.

Precariobelasting
De hogere opbrengst wordt veroorzaakt door een toename van het aantal meters kabels en leidingen binnen het grondgebied van Ede en aansluitend een hogere belastingaanslag.

Parkeergelden
Als gevolg van de genomen stimuleringsmaatregelen is het parkeren op straat voordeliger dan parkeren in de garages. Dit heeft geleid tot een verschuiving van garageparkeren naar straatparkeren.

Leges bestemmingsplannen
Particuliere initiatieven zijn de bron van deze inkomsten. Deze zijn moeilijk te voorspellen en dit jaar achter gebleven bij de verwachting. De kostendekkendheid op realisatiebasis is 39%.

Leges Burger- en Bestuurszaken
De lagere inkomsten zijn het effect van de langere geldigheid van reisdocumenten (paspoorten en ID-kaarten), hierdoor is het aantal aanvragen teruggelopen. De kostendekkendheid op rekeningbasis is 38%. Dit wordt veroorzaakt door de tariefstelling van het Rijk.

Begraafrechten
De begraafrechten zijn iets hoger uitgevallen dan verwacht. Meer begravingen dan ingeschat voor zowel het natuur(lijk)begraven als het regulier begraven zijn hiervan de oorzaak. Het onderhoud is zoals voorgenomen in het exploitatieplan uitgevoerd. Het ruimen van graven was duurder dan begroot en het veiligstellen van gevaarlijke bomen zorgde voor hogere lasten. Dit heeft voor een extra onttrekking uit de reserve begraven gezorgd.

Reclamebelasting
Voor de reclamebelasting vervult de gemeente Ede een kassiersfunctie. De opbrengst wordt, na aftrek van kosten, in het ondernemersfonds van de Stichting Binnenstad Ede gestort.

Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49